นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเบื้องต้น

SassyGeo (ในที่นี้จะถูกกล่าวถึงว่า “เรา”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบถึงนโยบายของเรา ในการรักษาข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (ในที่นี้จะถูกกล่าวถึงว่า “ท่าน”) เพื่อจุดประสงค์ในด้านความปลอดภัยของบริการ ดังนี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์

ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ หรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของเราได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เรา หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา

ทางร้านของเราดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และอาจใช้โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการค้นหาและการสืบค้นของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย วันและเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์และหน้าเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการค้นหา ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต การเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้าและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราอาจใช้ Cookie ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอของผู้ใช้บริการ โดย Cookie คือ ข้อมูลที่ส่งจากเว็บไซต์ของเราไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ในขณะที่ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย Cookie นั้นจะได้รับการกำหนดจากเรา และสิ้นสุดลงหลังจากที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางเรา

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเราได้รับข้อมูลนี้จากท่านโดยตรง ผ่านการสมัครสมาชิกหรือการลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากเรา และเมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกตัวตนของท่านได้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของเรา โดยเราจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

ท่านสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ โดยการเข้าสู่ระบบ

สำหรับการลบบัญชี ท่านสามารถทำได้โดยการติดต่อเราผ่านหน้าเว็บเพจ “ติดต่อเรา” โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า “ลบบัญชี” และระบุที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบของท่านให้กับเรา โปรดทราบว่า การลบบัญชีจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ ท่านไม่มีการสั่งซื้อคงค้างอยู่ในระบบ และเมื่อการเราได้รับการยืนยันการลบบัญชีจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราจะถูกลบทิ้งอย่างสมบูรณ์ภายในเก้าสิบ (90) วัน ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อของท่านจะยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบัญชีของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่จัดสรรหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของท่านแก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ท่านได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่เรา
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อการดำเนินการให้บริการของเราสำเร็จลุล่วง
  3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เช่น เราอาจได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล เป็นต้น

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายส่วนบุคคล

เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน เราแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายส่วนบุคคลโดยติดประกาศไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ก่อนมีการบังคับใช้อย่างน้อยสิบห้า (15) วัน หากท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือใช้บริการจากเราหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาสิบห้า (15) วัน จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตามนโยบายส่วนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้